Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Stadgar för Skånes Simförbund
1 Kap. Allmänna bestämmelser

1 §   Simdistriktsförbundet

Skånes Simförbund (SDF) 843000-9772, nedan kallat Skånesim, är en del av Svenska Simförbundets (SSF) regionala organisation. Skånesim har inom sitt verksamhetsområde ansvar för simidrottens utveckling och ska handha simidrottens gemensamma angelägenheter inom distriktet i enlighet med SSF:s ändamål.

 

Skånesim har inom sitt verksamhetsområde följande obligatoriska grunduppgifter:

- verka för att av SSF centralt beslutade åtgärder genomförs

- initiera och genomföra utbildning

- ansvara för att distriktsmästerskapstävlingar genomförs

- främja utvecklingen av samtliga SSF:s ansvarsområden och discipliner

- samordna tävlingsverksamheten och besluta om sanktion för tävlingar

- ansvara för utbildning och godkännande av funktionärer

- främja en effektiv kontaktverksamhet med det regionala och lokala samhället.

 

2 § Sammansättning

Skånesim, som är en ideell förening, omfattar de föreningar som är med­lemmar i SSF, och som har hemort inom distriktets verksamhetsområde.

 

3 § Verksamhetsområde

Skånesims verksamhetsområde omfattar Skåne och Blekinge.

4 § Stadgar

Skånesims stadgar ska följa de av SSF-mötet fastslagna normalstadgarna för SDF och godkännas av SSF-styrelse.

Tillägg till dessa stadgar får beslutas av SDF-mö­tet och ska godkän­nas av SSF.

För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Utöver vad som föreskrivs i dessa stadgar och bestämmelser, gäller i tillämpliga delar SSF:s, Riksidrottsförbundets och dess distriktsorgans, SISU Idrottsutbildarnas och dess distriktsorgans och FINA:s stadgar och regler (härunder skall särskilt noteras SDF:s rättigheter och skyldigheter avseende t.ex. representation, motioner och revision).

 

5 § Beslutande organ

Skånesims högsta beslutande organ är SDF-mötet och extra SDF-möte. När SDF-mötet inte är samlat, är SDF-styrelsen högsta beslutande organ.

 

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Skånesims verksamhets-  och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

 

7§ Firmateckning

Skånesim firma tecknas av styrelsen, eller, om den så beslutar, gemensamt eller var för sig av en eller flera särskilt utsedda personer.

 

2 Kap. SDF-mötet

1 §   Tidpunkt, sammansättning och beslutsförhet

SDF-mötet ska hållas varje år under mars månad på tid och plats som styrelsen beslutar. Mötet får dock inte hållas på dag när Distriktsidrottsförbundsmötet (DF) pågår.

SDF-mötet består av ombud utsedda av de medlemsföreningar som är upptagna i röstlängden för det år SDF-mötet äger rum. Varje sådan förening har en röst. Förening som under det föregående året erhållit mästerskapspoäng vid senior-DM har därutöver ytterligare en röst.

Ombud ska för att få utöva rösträtten ge in fullmakt undertecknad av ordföranden eller sekreteraren i den förening som ombudet representerar. Ombud får representera endast en förening. Ledamot i Skånesims styrelse får inte vara ombud för medlemsförening.

SDF-mötet är beslutsmässigt med det antal ombud som är närvarande vid mötet.

 

2 § Yttrande och förslagsrätt

Yttrande och förslagsrätt vid SDF-möte har, utöver ombuden, ledamot av styrelsen, DF:s och SDF:s revisorer samt motionär vad avser egen motion.

Representant för RF, SSF och DF har yttranderätt vid SDF-mötet.

SDF-mötet får även ge annan person rätt att yttra sig vid mötet. Sådan rätt kan begränsas till visst ärende eller ges för mötet i dess helhet.

 

3 § Kallelse

Kallelse till SDF-möte utfärdas av styrelsen genom publicering i SSF:s officiella kungörelseorgan senast 20 dagar före mötet.

Föredragningslista med tillhörande handlingar samt verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse sänds till röstberättigade föreningar senast 7 dagar före mötet.

 

4 § Förslag till ärende vid SDF-möte

Förslag till ärende att behandlas vid SDF-mötet ska vara sty­relsen skriftligen tillhanda senast den 1 januari det år SDF-mötet hålls.

Rätt att ge in förslag har förening som är upptagen i gällande röstlängd för SDF-mötet och röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från enskild medlem ska ges in av vederbörande förening tillsammans med dess yttrande.

 

5 § Röstlängd

SSF ska senast den 15 januari publicera en förteckning över samtliga medlemsföreningar i respektive distrikt. Av förteckningen ska det framgå om föreningen fullgjort sina skyldigheter gentemot SSF. Skånesims styrelsen ska med förteckningen som grund upprätta en röstlängd för SDF-möte omfattande de medlemsföreningar som fullgjort sina skyldigheter mot SSF och Skånesim enligt beslut av SSF-möte respektive SDF-möte.

Röstlängden ska ange hur många röster respektive förening har enligt regel 2 kap 1§.

Röstlängden gäller oförändrad under kalenderåret

Röstlängd vid SDF-möte ska uppta samtliga ombud som har rösträtt vid mötet med angivande av ombudets namn och representerad förening.

 

6 § Valbarhet

För att kunna nomineras till val inom Skånesim krävs att den nominerade är medlem i förening ansluten till RF.

Ledamot i SSF- eller Skånesim-styrelsen och arbetstagare hos SSF eller Skånesim är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant i SDF.

Arbetstagare hos SSF eller Skånesim får inte väljas till ledamot i Skånesims styrelse och får inte heller väljas till ledamot av SDF:s valberedning.

 

7 § Beslut och omröstning

Vid SDF-mötet sker öppen omröstning.

När röstberättigat ombud begär det ska val ske med slutna sedlar.

Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden om denne är röstberättigad. I annat fall samt vid samtliga val, ska lotten avgöra.

Vid val med slutna sedlar får valsedel inte uppta fler namn än det antal som ska väljas.

Vid SDF-möte har styrelseordförande och styrelseledamöter samt revisorer yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt.

Beslut fattade av SDF-möte gäller från mötets avslutande om inte annat bestäms.

 

8 § Ärenden vid SDF-mötet

SDF-mötet öppnas av SDF-ordföranden eller vid förhinder för denne, av vice ordföranden.

Vid SDF-mötet ska följande ärenden förekomma:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fastställande av föredragningslista för mötet.

3. Fråga om mötet är utlyst i rätt ordning och tid.

4. Val av ordförande för mötet.

5. Val av sekreterare för mötet.

6. Val av två protokolljusterare

7. Val av erforderligt antal rösträkna­re, andra än protokolljusterare.

8. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

9. Behandling av styrelsens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.

10. Behandling av revisionsberättelsen för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för samma tid.

12. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen och i valberedningen.

13. Kandidatnominering för val enligt punkterna 14 – 19.

14. Val av distriktsordförande tillika ordförande i styrelsen för ett år.

15. Val av erforderligt antal ledamöter i styrelsen för två år.

16. Val av en revisor och en revisorssuppleant för ett år.

17. Val av ombud till SSF-mötet jämte erforderligt antal suppleanter.

18. Val av ombud till Distriktsförbundsmöten och SISU distriktsmöten jämte erforderligt antal suppleanter.

19. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för nästkommande SDF-möte.

20. Fastställande av de skyldigheter som förening har att iaktta mot SDF.

21. Redovisning av långsiktiga och kortsiktiga mål samt ekonomisk planering.

22. Behandling av ärenden, vilka getts in i den ordning som anges i § 4 ovan samt av ärenden som styrelsen hänskjutit till mötet. 

9 § Valberedning

Valberedningen ska vara sammansatt av män och kvinnor och bestå av ordförande och minst två ledamöter. Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden. Valberedningen ska i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom SDF.

Valberedningen ska senast den 1 december året före SDF-mötet skriftligen fråga dem vilkas mandattid utgår vid SDF-mötets slut, om de vill kandidera för den kommande mandatperioden.

Senast 8 veckor före SDF-mötet ska valberedningen skriftligen meddela de röstberättigade föreningarna inom SDF, vilka av de tillfrågade som avböjt kandidatur och uppmana föreningarna att senast 4 veckor före SDF-mötet skriftligen inkomma med förslag till kandidater för val enligt punkterna 14 – 19 i ärendeförteckningen för SDF-mötet. Valberedningen får själv nominera kandidater till val enligt punkterna 14 – 18.

Valberedningen ska upprätta ett fullständigt förslag till val enligt punkterna 14 – 18. Detta förslag ska jämte en fullständig förteckning över de kandidater som nominerats till val enligt punkterna 14 – 18, senast 7 dagar före SDF-mötet sändas till de föreningar som är röstberättigade vid mötet.

Valberedningens ordförande ska vid kandidatnomineringen vid SDF-mötet meddela mötet valberedningens förslag. Ombuden och övriga med förslagsrätt vid mötet har möjlighet att föreslå ytterligare kandidater. Plädering får förekomma för föreslagna kandidater.

Valberedningens förhandlingar som är förtroliga ska protokollföras. Efter SDF-mötet ska protokollet överlämnas till styrelsen.

Valberedningen bör även förbereda nomineringar till SSF-styrelsen och DF-styrelsen.

 

10 § Extra SDF-möte

Styrelsen ska då den finner det erforderligt, eller då minst 1/3 av de vid senaste SDF-mötet röstberättigade föreningarna kräver det, sammankalla extra SDF-möte. Mötet ska hållas senast 45 dagar efter det att kravet framställdes till styrelsen.

För extra SDF-möte gäller samma bestämmelser avseende rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt som vid ordinarie SDF-möte.

Kallelse till extra SDF-möte ska tillsammans med ärendeförteckningen för mötet och därtill hörande handlingar sändas till samtliga röstberättigade föreningar och övriga organisationer med yttrande- och förslagsrätt vid mötet senast 20 dagar före mötet. Kallelsen ska samtidigt publiceras i SSF:s officiella kungörelseorgan.

Vid extra SDF-möte får andra ärenden än de som finns upptagna i ärendeförteckningen inte behandlas.

Extra SDF-möte får inte hållas på dag när DF-möte pågår.

 

11 § Revision

Skånesims räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas i enlighet med lag och god revisionssed av den enligt regel 2 kap 8 § p 16 utsedde revisorn.

Revisorn ska före den 20 februari varje år, efter verkställd revision, till styrelsen överlämna sin revisionsberättelse.

 

3 Kap. Styrelsen

1 § Sammansättning

Styrelsen ska vara sammansatt av ordförande och minst sex ledamöter. Antalet ledamöter bör vara lika fördelat mellan kvinnor och män, dock ska minst två ledamöter vara kvinnor och två män.

Ordförande väljs för ett år, övriga ledamöter för två år, hälften varje år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Styrelsen tillsätter dessutom sekreterare och kassör.

Styrelsen kan utse ett verkställande utskott (VU). VU ska bestå av ordföranden och två ledamöter. Ordföranden ska vara styrelseledamot.

Styrelsen får tillsätta kommittéer och andra organ som behövs för verksamheten. Styrelsen ska eftersträva att dessa får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår.

 

2 § Kallelse

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden enligt dennes bestämmande eller då minst tre ledamöter begär det.

Kallelse till sammanträde ska innehålla föredragningslistan för sammanträdet.

Ledamot ska omedelbart till sekreteraren anmäla hinder att delta i sammanträdet.

 

3 § Beslutsförhet

Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats senast 4 dagar före sammanträdet och minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Om ordföranden finner det nödvändigt kan brådskande ärenden avgöras efter hörande av ledamöterna. Sådana beslut ska protokollföras.

 

4 § Adjungering av styrelseledamot

Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot av styrelsen. Adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt samt får utses till befattning inom styrelsen.

 

5 § Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen att:

1. Verkställa SDF-mötets beslut och bereda ärenden, som ska föreläggas SDF-mötet

2. Verka för att av SSF beslutade åtgärder genomförs i distriktet

3. Förvalta och ansvara för SDF:s medel

4. Hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna för­eningarna och främja utvecklingen inom SSF:s ansvarsområden och discipliner i distriktet

5. Ansvara för att distriktsmästerskapstävlingar och andra tävlingar enligt Riksidrottsförbundet och SSF bestämmande genomförs

6. Initiera och genomföra utbildning i distriktet

7. Samordna tävlingsverksamheten och besluta om sanktion för tävlingar i distriktet

8. Ansvara för utbildning och godkännande av funktionärer i distriktet

9. Främja effektiv kontaktverksamhet med det regionala och lokala samhället och med berörda Distriktsförbund och SISU-distrikt

10. Ge SSF-styrelsen fortlöpande information om verksamheten i distriktet och i övrigt gå SSF tillhanda med upplysningar och yttranden

11. Godkänna distriktsrekord

12. Redovisa lång- och kortsiktiga mål samt ekonomisk planering inför SDF-mötet.

6 § Arbetsperiod

Styrelsens arbetsperiod omfattar tiden mellan två ordinarie SDF-möten.

 

4 Kap. Verkställande utskott (VU)

1 §   Sammanträde och beslutsmässighet

VU sammanträder på kallelse av sin ordförande eller då ledamöterna begär det. Kallelse ska ske senast 3 dagar före sammanträdet.

VU är beslutsmässigt när två ledamöter är närvarande. De måste då vara ense om besluten.

Beslut av VU ska anmälas till styrelsen senast vid nästa styrelsesammanträde.

 

5 Kap. Övrigt

1 § Skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, Skånesim eller SSF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar, SSF:s stadgar eller RF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljemän.

 

2 §   Upplösning av Skånesim

Efter godkännande av SSF kan SDF-mötet upplösa förbundet genom beslut härom med minst 2/3 majoritet av antalet avgivna röster vid två på varandra följande ordinarie SDF-möten. I beslut om upplösning av förbundet ska anges att förbundets tillgångar ska an­vändas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

 

Uppdaterad: 20 MAR 2021 15:07 Skribent: Towa Frederiksen
Epost: Adressen Gömd

 

Nationell Sponsor

    arena_new_black_90web

Våra partners

Städa Sverige

Postadress:
Skånes Simförbund
Box 10063
200 43 Malmö

Besöksadress:
Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

Kontakt:
Tel: 0708978791
E-post: This is a mailto link

Se all info